บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ตลอดจนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริษัท ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ