รายนามตำแหน่ง
1.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการผู้จัดการ
2.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
3.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.นายกิตติ จรัญวาศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
5.นายโฆษิต อังคสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารความเสี่ยง
6.นายสมชาย ว่องวิชญกรผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7.น.ส. สุดารัตน์ วิวรรธนะเดชผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8.น.ส. กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
9.นางสมใจ บัณฑิตกฤษดาผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
10.น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูลผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
11.นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุขผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
12.นายนพดล สุวรรณการีย์กุลผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.นางพรมพร ลำดับพังค์ผู้จัดการฝ่ายธุรการ