ขั้นตอนสำหรับรถยนต์ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 2+ ประเภท 3+​

 • 1. โทรแจ้งบริษัททันที
 •      - วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2761024 ต่อ 605
 •      - วันหยุด และนอกวันเวลาทำการ แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0323540
 • 2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
 •      - ทะเบียนรถประกันภัย จังหวัดที่จดทะเบียนรถ
 •      - เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ
 •      - ชื่อผู้ขับขี่รถประกันภัย
 •      - เบอร์โทรศัพท์ผู้ขับขี่
 •      - วัน เวลา ที่เกิดเหตุ
 •      - สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย
 •      - ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
 •      - ข้อมูลรถคู่กรณี เช่น ทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ สีรถ
 • 3. หลังจากโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทรับทราบแล้ว ให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฎิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บริษัท
 • 4. ไม่ตกลงยินยอม หรือสัญญาว่าจะชดใช้ใด ๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ยกเว้น กรณีชนแล้วแยกแลกใบเคลม
 • 5. กรณีรถหาย ให้รีบแจ้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่เบอร์สายด่วนรถหาย 1192 ในทันทีที่ทราบว่ารถหาย
 • 6. ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้ว จะออกใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายแต่ละรายไว้เป็นหลักฐาน
 • 7. กรณีชนแล้วแยกแลกใบเคลม Knock For Knock
 •      7.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 •           7.1.1 รถประกันภัยและรถคู่กรณีเป็นรถสี่ล้อที่ทำประกันภัย ประเภท 1 และมีเอกสารชนแล้วแยกแลกใบเคลม Knock For Knock ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตาม
 •           7.1.2 เป็นรถสี่ล้อที่มีน้ำหนักรถรวมไม่เกิน 4 ตัน หรือ เป็นรถที่จดทะเบียนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง
 •           7.1.3 ท่านไม่จำเป็นต้องรอพนักงานบริษัท และท่านสามารถใช้เอกสารชนแล้วแยกแลกใบเคลม Knock For Knock แลกกับคู่กรณีได้เลยตามขั้นตอนในข้อ 7.2
 •      7.2 กรณีท่านและคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกให้ออกเอกสาร Knock For Knock แลกกับเอกสารของคู่กรณีได้เลย โดยปฎิบัติดังนี้
 •           7.2.1 กรอกข้อความรายละเอียดต่างๆ ลงในเอกสาร Knock For Knock ให้ครบถ้วน
 •           7.2.2 ให้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วแลกเปลี่ยนกับเอกสารของคู่กรณี
 •           7.2.3 แยกย้ายจากที่เกิดเหตุได้ทันที
 •           7.2.4 นำเอกสารที่ได้จากคู่กรณีมาติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการแจ้งเหตุและจัดซ่อมต่อไป

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถประกันภัย

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. ใบเสนอราคาค่าจัดซ่อมรถจากอู่
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ
 • 5. ใบตรวจสภาพรถซ่อมเสร็จ (ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท)
 • 6. คืนซากอะไหล่รถ (ในกรณีระบุคืนซาก)
 • 7. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • กรณีเป็นนิติบุคคลให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
 • 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด / สามัญนิติบุคคล / บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. เอกสารทุกแผ่นให้ประทับตราของนิติบุคคลและลงชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากเจ้าของรถประกันภัยมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ให้นำรถยนต์เข้าอู่ในเครือของบริษัท พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ของผู้นำรถเข้าซ่อม พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • 4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา
 •  1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 •  2. แบบคำขอโอนและรับโอน จำนวน 2 ชุด
 •  3. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 •  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
 •  5. หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนแจ้งย้ายรถ จำนวน 1 ชุด
 •  6. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์แจ้งย้ายนายทะเบียนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด
 •  7. หนังสือสละสิทธิ์
 •  8. กรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฉบับจริง
 •  9. สมุดคู่มือจดทะเบียน พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงชื่อในเล่มคู่มือจดทะเบียน ฉบับจริง
 • 10. กุญแจรถอย่างน้อย 1 ดอก
 • 11. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล
 •  1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 •  2. แบบคำขอโอนและรับโอน จำนวน 2 ชุด
 •  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด / สามัญนิติบุคคล / บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 •  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  5. เอกสารทุกแผ่นให้ประทับตราของนิติบุคคลและลงชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 •  6. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 •  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
 •  8. หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนแจ้งย้ายรถ จำนวน 1 ชุด
 •  9. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์แจ้งย้ายนายทะเบียนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด
 • 10. หนังสือสละสิทธิ์
 • 11. กรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฉบับจริง
 • 12. สมุดคู่มือจดทะเบียน พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงชื่อในเล่มคู่มือจดทะเบียน ฉบับจริง
 • 13. กุญแจรถอย่างน้อย 1 ดอก
 • 14. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 • ให้ยื่นเอกสารตามประเภทผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังนี้
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา
 •  1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 •  2. แบบคำขอโอนและรับโอน จำนวน 2 ชุด
 •  3. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 •  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
 •  5. หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนแจ้งย้ายรถ จำนวน 1 ชุด
 •  6. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์แจ้งย้ายนายทะเบียนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด
 •  7. หนังสือสละสิทธิ์
 •  8. กรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฉบับจริง
 •  9. สมุดคู่มือจดทะเบียน พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงชื่อในเล่มคู่มือจดทะเบียน ฉบับจริง
 • 10. กุญแจรถอย่างน้อย 1 ดอก
 • 11. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 • 12. สำเนาหนังสือแจ้งอายัดทะเบียนการใช้รถจากพนักงานสอบสวน
 
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล
 •  1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 •  2. แบบคำขอโอนและรับโอน จำนวน 2 ชุด
 •  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด / สามัญนิติบุคคล / บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 •  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  5. เอกสารทุกแผ่นให้ประทับตราของนิติบุคคลและลงชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพัน
 •  6. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 •  7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด
 •  8. หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนแจ้งย้ายรถ จำนวน 1 ชุด
 •  9. หนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์แจ้งย้ายนายทะเบียนยานพาหนะ จำนวน 2 ชุด
 • 10. หนังสือสละสิทธิ์
 • 11. กรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฉบับจริง
 • 12. สมุดคู่มือจดทะเบียน พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงชื่อในเล่มคู่มือจดทะเบียน ฉบับจริง
 • 13. กุญแจรถอย่างน้อย 1 ดอก
 • 14. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 • 15. สำเนาหนังสือแจ้งอายัดทะเบียนการใช้รถจากพนักงานสอบสวน
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากเจ้าของรถประกันภัยมาติดต่อ
 •  1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 •  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถคู่กรณี

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. ใบเสนอราคาค่าจัดซ่อมรถ
 • 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 5. หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากเจ้าของรถคู่กรณีมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ให้นำรถยนต์เข้าอู่ในเครือของบริษัท พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. ใบเสนอราคาค่าจัดซ่อมทรัพย์สิน
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุชื่อของเจ้าบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 5. หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 1. ใบรับรองความเสียหาย หรือใบติดต่อ (ฉบับจริง)
 • 2. ลงชื่อผู้ตรวจรับงานลงในใบตรวจรับงาน
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุชื่อของเจ้าบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 5. หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • เมื่อผ่านการพิจารณาและตกลงกันได้แล้วพร้อมทั้งบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • - ไม่เกิน 4,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่มาตั้งเบิก
 • - เกิน 4,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านช่องทางการจ่ายที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกันและบริษัทได้รับหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • เมื่อผ่านการพิจารณาและตกลงกันได้แล้วพร้อมทั้งบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • - ทุกวงเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้ตกลงกัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านช่องทางการจ่ายที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกันและบริษัทได้รับหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์

 • motorclaim@charaninsurance.co.th
 • 0 2276 1024 ต่อ 605 จ. – ศ. 8.30 – 17.00 น.
 • 0 2032 3540 นอกเวลาและวันหยุด
 • 0 2276 1325