คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ จากภัยตามเงื่อนไขความคุ้มครอง (ICC) ที่กำหนดไว้ดังนี้

  คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของวัตถุเอาประกันภัยที่เกิดจาก :-ICC (A)ICC (B)ICC (C)
1. เพลิงไหม้ ระเบิดจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
2. เรือเกยตื้น ล่ม จม หรือชนกับวัตถุอื่นที่นอกเหนือจากน้ำจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
3. การพลิกคว่ำ ชนกัน หรือตกราง กรณีขนส่งทางบกจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
4. การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือหลบภัยจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
5. การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป (General Average)จรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
6. การโยนสินค้าลงทะเลขณะที่เรือประสบภัย (Jettison)จรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
7. ค่าใช้จ่ายในการกู้เรือ หรือกู้สินค้าจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
8. แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่าจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
9. สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเลจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
10. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อในขณะทำการขนขึ้นหรือลงจากเรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลำเรือจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
11. การที่น้ำทะเล น้ำทะเลสาบ หรือน้ำในแม่น้ำ เข้าไปในระวางเรือ ยานพาหนะ ตู้สินค้า หรือสถานที่เก็บสินค้าจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
12. เปียกน้ำฝนจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
13. การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
14. ถูกปล้นโดยโจรสลัดจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
15. ถูกลักขโมยจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
16. อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1.-15. เช่น แตก, หัก, ฉีกขาด,เปื้อน, ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clausesจรัญประกันภัย ความคุ้มครองมาตรฐานภัยทางทะเล ICC Clauses
หมายเหตุ : เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์

  • marine@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 315, 317
  • 0 2693 0366