คุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

เบี้ยประกันภัย
(รถโดยสารส่วนบุคคล)
- รถเก๋ง     645.21 บาท
- รถกระบะ  967.28 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
จากการบาดเจ็บ
(จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน)

80,000 บาท / คน

ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

500,000 บาท / คน

ค่าสินไหมทดแทน
กรณีสูญเสียอวัยวะ
(สูงสุดไม่เกิน)

500,000 บาท / คน

พร้อมค่าชดเชยรายวัน 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

1. ค่ารักษาพยาบาล                     จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน    300,000 บาท / คน
 • -
2. ค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร        300,000 บาท / คน
 • -
3. ค่าสินไหมทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
 • - เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้างหรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป      300,000 บาท / คน
 • - สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด (สูญเสีย 1 ข้าง)                250,000 บาท / คน
 • -  กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด             250,000 บาท / คน
 • หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ความสามารถสืบพันธุ์
 • จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
 • -  กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว          200,000 บาท / คน
 • --
4. ค่าชดเชยรายวัน                                         วันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน
 • -
หมายเหตุ : เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์  

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยยานยนต์

 • motor@charaninsurance.co.th
 • 0 2276 1024 ต่อ 602, 612, 613
 • 0 2276 1328 (สายตรง)
 • 08 1373 5259
 • 0 2276 1325