== ข่าว ==

  1. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท -- 12 พฤษภาคม 2564
  2. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 -- 29 เมษายน 2564
  3. การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท -- 31 มีนาคม 2564
  4. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 -- 26 มีนาคม 2564
  5. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 -- 24 กุมภาพันธ์ 2564
  6. ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า -- 1 ตุลาคม 2563
  7. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท -- 5 สิงหาคม 2563
  8. การเผยแพร่คำถาม - คำตอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27 ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท -- 30 กรกฎาคม 2563

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

ช่องทางติดต่อ ( คลิกที่อยู่เพื่อนำทาง )

สำนักงานใหญ่ >>