-  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการปิดสาขา จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ และสาขากระบี่ โดยโอนงานของสาขาดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ ตามนโยบายการจัดการของบริษัท เนื่องด้วยทั้ง 2 สาขามีผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาโดยตลอด แต่การปิดสาขาดังกล่าวนั้นไม่กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทยังคงมีผลประกอบการในภาพรวมที่ดี มีความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเป็นปกติ

     -  เนื่องจากบางสื่อได้ลงข่าวผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีผลขาดทุนระนาวจากพิษโควิด ซึ่งบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัท ด้วยจำนวนผลขาดทุนสุทธิ 13.71 ล้านบาท

        บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผลขาดทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากการตั้งสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 242.38 เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 243.12 มิใช่เป็นผลมาจากพิษระบาดโรคโควิด-19 เพราะบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันภัยโรคโควิด-19

        จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566


ช่องทางติดต่อ ( คลิกที่อยู่เพื่อนำทาง )

สำนักงานใหญ่ >>