จรัญประกันภัย สำนักงานใหญ่ ( Charan Insurance Head Office )

จรัญประกันภัย หรือ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

Amoxil Online

Hi, looking for a pharmacy online? Our big-pharmacy24.com service offers over-the-counter antibiotics for sale. Great seasonal discounts and free shipping await you. Only here you can buy Amoxil Online at the most affordable price. Do not miss your chance.

Buy Flagyl Over The Counter

Looking for where to buy Flagyl without a prescription? The only official American Safe Pharmacy online offers a choice of over-the-counter drugs. Today, the situation is such that antibiotics are only available on prescription to people who have medical insurance. But we found a loophole in the legislation of bureaucrats. In this regard, we offer to Buy Flagyl Over The Counter right now.

  •   - พ.ศ. 2518 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด”
  •   - พ.ศ. 2523 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2526 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2534 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2535 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
  •   - พ.ศ. 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ในชื่อ “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
  •   - พ.ศ. 2549 บริษัทได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  •   - พ.ศ. 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 73 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)