บริษัทได้วางนโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการและพฤติกรรมที่ไม่สุจริตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบังคับ พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การกำหนดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกำหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
บริษัทยึดในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เช่น การไม่แบ่งแยกหรือกีดกันในการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานที่จะรวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ สุขอนามัย และความปลอดภัยในด้านต่างๆ ของพนักงานเป็นสำคัญ โดยจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงาน อุปกรณ์ความปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมตามที่พนักงานทุกคนสมควรจะได้รับ รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการทำงาน การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในแต่ละด้านของบุคลากร และบริษัทยังจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความเป็นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสำคัญซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด รวมถึงยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางบริษัทจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ผู้บริโภคทราบก่อนจะดำเนินการทุกครั้ง และจะไม่นำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน และบริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที
บริษัทตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทางบริษัทจึงได้มีการสำรวจสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
บริษัทได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้น เช่น การประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บันไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การนำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำ มาตรการแยกขยะก่อนนำไปกำจัด กระบวนการจัดซื้อสีเขียว เป็นต้น โดยบริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจะได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
บริษัทมีการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองค์กร
บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นเสมือนการช่วยสอบทานให้บริษัททราบว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้แก่บริษัทในอนาคต