คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น

เบี้ยประกันภัย
- รถเก๋ง      2,299 บาท
- รถกระบะ  3,299 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก

600,000 บาท / ครั้ง

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย
บุคคลภายนอก

500,000 บาท / คน

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล

50,000 บาท / คน

การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท / ครั้ง

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยยานยนต์

  • motor@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 602, 612, 613
  • 0 2276 1328 (สายตรง)
  • 08 1373 5259
  • 0 2276 1325