มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการรับประกันภัย

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็น

- การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า นิติบุคคล สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง

- การรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่อยู่อาศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิชย์ โรงงาน และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น ดังนี้

- การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำ (และคุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือ สึนามิ และภัยจากลูกเห็บ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยังมีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย)

- การประกันอัคคีภัย เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัยจึงจะได้รับความคุ้มครอง

1.2 การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็นการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า และยังให้ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น โดยสามารถแยกกรมธรรม์เป็นประเภทได้ ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)

2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

- กรมธรรม์แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

- กรมธรรม์แบบระบุภัย

3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

1.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่

- ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยฯ)
- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุ้มครองสิทธิการเช่า- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม
- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด- ประกันภัยเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้รับเหมา
- ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก- ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
- ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม
- ประกันภัย PA 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- ประกันภัยโรคมะเร็ง- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
- ประกันภัยสำหรับเงิน- ประกันภัยโจรกรรม
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม
- ประกันภัยสำหรับกระจก- ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก- ประกันภัยข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ประกันภัยซื่อสัตย์- ประกันภัยร้านทอง
- ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด- ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด
- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด- ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
- ประกันภัยป้ายโฆษณา- ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน- ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและการใช้คืนให้แก่บริษัท
- ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า- ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร- ประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
- ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคแบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม

1.4 การประกันภัยรถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครอง การสูญหาย และความเสียหายของตัวรถ อุปกรณ์ประจำรถถูกลักขโมย ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา เป็นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสำนักพระราชวัง รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภท ที่ 1: ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย จากอุบัติเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการเสียหายทั้งคันหรือบางส่วน

ประเภท ที่ 2: ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากการสูญหายหรือไฟไหม้

ประเภทที่ 3:
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภทที่ 4: ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประเภทที่ 5: ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น

2. ด้านการลงทุน
บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็นรายได้สำคัญอีกทางหนึ่งให้แก่บริษัท โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร