ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

  ชื่อ - สกุลจำนวนหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.นายสุกิจ จรัญวาศน์2,172,14418.10
2.นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1,089,7009.08
3.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์718,1005.98
4.นายกิตติ จรัญวาศน์692,0005.76
5.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)578,0004.81
6.นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม558,6004.65
7.นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์467,2003.89
8.นายนิพนธ์ จรัญวาศน์412,8003.44
9.นางสาววีรดา เกื้อเกียรติงาม400,0003.33
10.นายปิติ เกื้อเกียรติงาม320,0002.66

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอื่นๆ