ขั้นตอนสำหรับรถยนต์ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 • 1. โทรแจ้งบริษัททันที
 •      - วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2761024 ต่อ 605
 •      - วันหยุด และนอกวันเวลาทำการ แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0323540
 • 2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
 •      - ทะเบียนรถประกันภัย จังหวัดที่จดทะเบียนรถ
 •      - เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ.
 •      - ชื่อผู้ขับขี่รถประกันภัย
 •      - เบอร์โทรศัพท์ผู้ขับขี่
 •      - วัน เวลา ที่เกิดเหตุ
 •      - สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย
 •      - ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
 •      - ลักษณะอาการบาดเจ็บของผู้ประสบภัย

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 • กรณีทุพพลภาพชั่วคราวต้องมีระบุหน้าตามรางกรมธรรม์เท่านั้น
 • 1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ฉบับจริง)
 • 2. ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ การรักษา หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวร
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสบภัย
 • 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • 5. หนังสือเดินทาง
 • 6. ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • 7. หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • 8. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 •      8.1สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่มีการเปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่รถประกันภัย
 •      8.2.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ระบุผู้ขับขี่รถประกันภัยยอมรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา
 •      8.3 สำเนาคำพิพากษาของศาลที่ระบุรถประกันภัยเป็นฝ่ายผิด
 • 9. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกขอหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 1. สำเนาใบมรณะบัตร
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • 3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 •      3.1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสบภัย
 •      3.2 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 •      3.3 หนังสือเดินทาง
 •      3.4 ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • 5. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 •      5.1 บัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม
 •      5.2 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 •      5.3 หนังสือเดินทาง
 • 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร Passbook ในกรณีต้องการให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
 
 • เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจจากผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมมาติดต่อ
 • 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หมายเหตุ : บริษัทอาจพิจารณาเรียกของหลักฐานหรือเอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมแต่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • เมื่อผ่านการพิจารณาและตกลงกันได้แล้วพร้อมทั้งบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • - ไม่เกิน 4,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่มาตั้งเบิก
 • - เกิน 4,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านช่องทางการจ่ายที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกันและบริษัทได้รับหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • เมื่อผ่านการพิจารณาและตกลงกันได้แล้วพร้อมทั้งบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • - ทุกวงเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้ตกลงกัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านช่องทางการจ่ายที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้ตกลงกันและบริษัทได้รับหลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ติดต่อ บมจ. จรัญประกันภัย

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์

 • motorclaim@charaninsurance.co.th
 • 0 2276 1024 ต่อ 605 จ. – ศ. 8.30 – 17.00 น.
 • 0 2032 3540 นอกเวลาและวันหยุด
 • 0 2276 1325