นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ผู้ใช้ บริการ โดยมุ่งหวังคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ บริษัทฯ จึงจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งรวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทุกท่าน หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
2. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่าย จ่ายโอน หรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก โดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หรือเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสาร สนเทศกับระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรับผิด ชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
4.1 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทร่วม
4.2 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้ใช้ บริการ หากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
4.3 หากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯสามารถเปิดเผยให้กับบริษัทร่วมเพื่อใช้ในการตลาดหรือการโฆษณา หรือเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยบริษัทฯและบริษัทร่วม
5. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอกรอกแบบคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปให้ ณ ที่ทำการของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ทั่วประเทศ โดยบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้าน การจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำการใดๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมและดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
6. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจรัญประกันภัยจำกัด(มหาชน)ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
8. การทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ
นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ