แจ้งความประสงค์ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีหน้า !!

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามายังบริษัท เพื่อให้บริษัทนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้

หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทจะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

แบบยื่นความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • misc@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 ต่อ 410, 417
  • 0 2693 0368