"จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ"

 

พันธกิจ

มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย