มุ่งเน้นในการให้บริการด้านการประกันภัย โดยให้บริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคำที่ว่า

“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

 

พันธกิจ

M1  ดำเนินธุรกิจและให้บริการที่ซื่อตรงเป็นหลักประกันที่มั่นคง พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

M2  คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

M3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการทำงานให้มากที่สุด และพัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

M4  มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

M5  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดำเนินธุรกิจย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยยึดหลักตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

M6  สร้างการตระหนักรู้และกระตือรืนร้นในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

 

เป้าหมาย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดหาข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพของการรับประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทได้พัฒนาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กรเพื่อให้เป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากทางบริษัทคาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะมีปริมาณลดลงจากการแข่งขันที่สูงและความคุ้มครองที่มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดด้านการประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

- ด้านการตลาด : Smart Phone จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ด้านการปฏิบัติการ : จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กันไป

- ด้านการลงทุน : เลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

 

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

S1  บริหารทรัพย์สินเดิมให้เต็มประสิทธิภาพ

S2  แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายกิจการให้มีการเติบโต

S3  เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร