จรัญประกันภัย สำนักงานใหญ่ ( Charan Insurance Head Office )

จรัญประกันภัย หรือ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์

พัฒนาการที่สำคัญ >>
  •   - พ.ศ. 2518 บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด”
  •   - พ.ศ. 2523 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2526 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2534 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
  •   - พ.ศ. 2535 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
  •   - พ.ศ. 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ในชื่อ “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
  •   - พ.ศ. 2549 บริษัทได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  •   - พ.ศ. 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 68 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)