บริษัทได้วางนโยบาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้