รายนามตำแหน่ง
1.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการผู้จัดการ
2.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
3.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.นายกิตติ จรัญวาศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
5.นายโฆษิต อังคสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารความเสี่ยง
6.น.ส. สุดารัตน์ วิวรรธนะเดชผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.น.ส. กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8.นางปัทมา ตระการเอี่ยมผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
9.น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูลผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
10.นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุขผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
11.นายนพดล สุวรรณการีย์กุลผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.นางพรมพร ลำดับพังค์ผู้จัดการฝ่ายธุรการ