รายนามตำแหน่ง
1.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการผู้จัดการ
2.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3.นายกิตติ จรัญวาศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4.นายโฆษิต อังคสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารความเสี่ยง
5.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรผู้จัดการฝ่ายประกันภัยยานยนต์
6.นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดชผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
8.นางสาวสิรยา จินดาศรีผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9.นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุขผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
10.นางปัทมา ตระการเอี่ยมผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
11.นางสาวปุณรดา อายุเจริญกุลผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
12.นายนพดล สุวรรณการีย์กุลผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.นางพรหมพร ลำดับพังค์ผู้จัดการฝ่ายธุรการ