รายนามตำแหน่ง
1.นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยาประธานกรรมการ
2.นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์กรรมการ
3.นายวรยุทธ เจริญเลิศกรรมการ
4.นายธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์กรรมการ
5.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
6.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรกรรมการ
7.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์กรรมการ

 

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วย ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

 

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยังขาดอยู่ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้าน ความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทและเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม