รายนามตำแหน่ง
1.นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยาประธานกรรมการ
2.นายสมพล ไชยเชาวน์ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.นายวรยุทธ เจริญเลิศกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.นายสุกิจ จรัญวาศน์กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
6.นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูรกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
7.นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ