ขั้นตอนสำหรับรถยนต์ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 2+ ประเภท 3+​

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถประกันภัย

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - รถคู่กรณี

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัครใจ - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

Contact Charan Insurance PCL.

Fields marked with * are required

Motor Claim Department

  • motorclaim@charaninsurance.co.th
  • 0 2276 1024 Ext. 605 Mon. – Fri. 8.30 – 17.00 hrs.
  • 0 2032 3540 Outside Working Hours
  • 0 2276 1325