ร้องเรียน บมจ. จรัญประกันภัย กรณีถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กรุณาระบุข้อมูลในช่อง *

ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน
เบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน
อีเมลผู้ร้องเรียน
หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
การรับทราบและยินยอม